Index to the Combinaton Atlas Map of Kosciusko County, Indiana - 1879

J to Kla

Name Township Name Section Township Range Acreage
J & M. E. Stookey Prairie 15 T.33 N. R. 5 E. 80
J. Rhodes Lake 3 T.30 N. R. 6 E. 80
J. S. Armey Scott 1 T.34 N. R. 4 E. 40
Jac. Mock Turkey Creek 35 T.34 N. R. 7 E. 22.7
Jackson, A. Jefferson 7 T.34 N. R. 5 E. 80
Jackson, Jno Etal Van Buren 35 T.34 N. R. 6 E. 20
Jackson, Jno Und Van Buren 35 T.34 N. R. 6 E. 25
Jackson, Thos. Van Buren 35 T.34 N. R. 6 E. 115
Jackson, W. Harrison 9 T.32 N. R. 5 E. 98.49
Jacobs, J. A. Tippecanoe 26 T.33 N. R. 7 E. 80
Jacobs, J. A. Tippecanoe 25 T.33 N. R. 7 E. 80
Jacoby, J. H. Tippecanoe 17 T.33 N. R. 7 E. 41.12
Jacoby, L.C. Etna 35 T.33 N. R. 4 E. 80
Jacoby, M. A. Plain 6 T.33 N. R. 6 E. 37
Jacoby, M.A. Etna 13 T.33 N. R. 4 E. 14
Jacoby, Mary A. Tippecanoe 18 T.33 N. R. 7 E. 40
Jacoby, Mary A. Van Buren 7 T.34 N. R. 6 E. 135
Jacoby, Mary A. Van Buren 18 T.34 N. R. 6 E. 280
Jacoby, Mary A. Van Buren 20 T.34 N. R. 6 E. 80
Jacoby, Mary A. und 1/3 Tippecanoe 29 T.33 N. R. 7 E. 26.66
James, B. F. Tippecanoe 17 T.33 N. R. 7 E. 124
James, B. F. Tippecanoe 16 T.33 N. R. 7 E. 40.14
James, David Wayne 36 T.32 N. R. 5 E. 17.5
James, Jno M. Tippecanoe 19 T.33 N. R. 7 E. 80
James, Jno M. Tippecanoe 30 T.33 N. R. 7 E. 40
James, W. Harrison 14 T.32 N. R. 4 E. 10
James, Wm Tippecanoe 29 T.33 N. R. 7 E. 20
James, Wm E. Wayne 7 T.32 N. R. 6 E. 142.46
Jameson, T. Seward 25 T.31 N. R. 5 E. 75.02
Jamison, J.W. Clay 20 T.31 N. R. 6 E. 1.75
Jamison, S. Clay 20 T.31 N. R. 6 E. 41.87
Jamison, T. Clay 19 T.31 N. R. 6 E. 160
Jamison, T. Clay 2 T.31 N. R. 6 E. 115.65
Jamison, W. Clay 21 T.31 N. R. 6 E. 152
Jaques, Mary Tippecanoe 20 T.33 N. R. 7 E. 59.5
Jarrett, J. Tippecanoe 11 T.33 N. R. 7 E. 51.8
Jarrett, L. Turkey Creek 26 T.34 N. R. 7 E. 182.41
Jarrett, L. Turkey Creek 25 T.34 N. R. 7 E. 38.82
Jarrett, Sam Turkey Creek 35 T.34 N. R. 7 E. 48
Jefferis, D. Franklin 13 T.31 N. R. 4 E. 80
Jefferis, P. Franklin 11 T.31 N. R. 4 E. 40
Jefferis, P. Franklin 13 T.31 N. R. 4 E. 160
Jefferis, W. Franklin 13 T.31 N. R. 4 E. 240
Jeffries, A. Plain 5 T.33 N. R. 6 E. 30
Jeffries, M. Plain 28 T.33 N. R. 6 E. 144.42
Jennings, B. Franklin 14 T.31 N. R. 4 E. 120
Jennings, I.H. Franklin 10 T.31 N. R. 4 E. 200
Jennings, I.H. Franklin 15 T.31 N. R. 4 E. 160
Jennings, J. Etna 3 T.33 N. R. 4 E. 80
Jennings, W. Etna 10 T.33 N. R. 4 E. 20
Jennings, W. Etna 11 T.33 N. R. 4 E. 40
Johnson, B. Tippecanoe 9 T.33 N. R. 7 E. 48.69
Johnson, Benj. Tippecanoe 9 T.33 N. R. 7 E. 60
Johnson, C. Jackson 26 T.31 N. R. 7 E. 30
Johnson, D. Franklin 32 T.31 N. R. 5 E. 84
Johnson, D. Etna 3 T.32 N. R. 4 E. 34.87
Johnson, D. Etna 34 T.33 N. R. 4 E. 155
Johnson, E. J. Monroe 9 T.31 N. R. 7 E. 6
Johnson, H. H. Plain 14 T.33 N. R. 6 E. 89.4
Johnson, H. und. Seward 13 T.30 N. R. 5 E. 11.33
Johnson, I. Tippecanoe 8 T.33 N. R. 7 E. 46
Johnson, I. Turkey Creek 11 T.34 N. R. 7 E. 48.73
Johnson, J Etna 12 T.33 N. R. 4 E. 40
Johnson, J Etna 13 T.33 N. R. 4 E. 40
Johnson, J. Harrison 26 T.32 N. R. 4 E. 50
Johnson, J. Harrison 4 T.32 N. R. 5 E. 40
Johnson, J. R. Plain 22 T.33 N. R. 6 E. 47
Johnson, J.F. Harrison 36 T.32 N. R. 4 E. 40
Johnson, J.H. Harrison 26 T.32 N. R. 4 E. 59
Johnson, J.M. Franklin 31 T.31 N. R. 5 E. 99
Johnson, L. Harrison 23 T.32 N. R. 4 E. 32.75
Johnson, M. M. Turkey Creek 11 T.34 N. R. 7 E. 29.92
Johnson, O. T. Plain 11 T.33 N. R. 6 E. 47
Johnson, O. T. Tippecanoe 18 T.33 N. R. 7 E. 14
Johnson, O.T. & H.H. Jefferson 17 T.34 N. R. 5 E. 40
Johnson, P. A. Plain 13 T.33 N. R. 6 E. 20.75
Johnson, P. C. Monroe 14 T.31 N. R. 7 E. 30
Johnson, S. A. Wayne 1 T.32 N. R. 6 E. 15
Johnson, Sarah Tippecanoe 10 T.33 N. R. 7 E. 11
Johnson, Sarah Tippecanoe 9 T.33 N. R. 7 E. 100
Johnson. H. H. Plain 11 T.33 N. R. 6 E. 20.6
Johnston, P. Lake 8 T.30 N. R. 6 E. 16
Jolly, Wm. Est Washington 29 T.32 N. R. 7 E. 80
Jones, C. W. Seward 25 T.31 N. R. 5 E. 80
Jones, J. J. Seward 16 T.31 N. R. 5 E. 120
Jones, M. M. Wayne 24 T.32 N. R. 5 E. 10
Jones, M. M. Wayne 19 T.32 N. R. 6 E. 80
Jones, Samuel Seward 16 T.31 N. R. 5 E. 110
Jones, T. A. Scott 36 T.34 N. R. 4 E. 40
Jones, W. B. Scott 26 T.34 N. R. 4 E. 40
Jones, W. B. Scott 25 T.34 N. R. 4 E. 2
Jones, W. B. Scott 36 T.34 N. R. 4 E. 2.75
Jones, W. W. Tippecanoe 25 T.33 N. R. 7 E. 152.41
Jones, Wm Turkey Creek 19 T.34 N. R. 7 E. 66.57
Jones, Wm. Turkey Creek 30 T.34 N. R. 7 E. 37.1
Jontz, J. Seward 11 T.30 N. R. 5 E. 160
Jontz, Jos. Seward 14 T.30 N. R. 5 E. 160
Jordan, Jno C. Wayne 13 T.32 N. R. 6 E. 153,54
Juday, A. Tippecanoe 24 T.33 N. R. 7 E. 240
Juday, M. Harrison 15 T.32 N. R. 5 E. 40
Judd, A. Franklin 34 T.31 N. R. 4 E. 80
Judd, A. Franklin 35 T.31 N. R. 4 E. 40
Judd, Allen Franklin 35 T.31 N. R. 4 E. 82
Judd, J.W. Franklin 26 T.31 N. R. 4 E. 40
Judd, J.W. Franklin 35 T.31 N. R. 4 E. 99.50
Judd, T.R. Franklin 27 T.31 N. R. 4 E. 80
Judd, T.R. Franklin 26 T.31 N. R. 4 E. 40
Judy, A. Turkey Creek 4 T.34 N. R. 7 E. 105
Judy, Elizabeth Van Buren 23 T.34 N. R. 6 E. 40
Karns, H. Clay 14 T.31 N. R. 6 E. 40
Karns, J. Lake 17 T.30 N. R. 6 E. 80
Karns, S. Clay 14 T.31 N. R. 6 E. 140
Katherman, L. Franklin 11 T.31 N. R. 4 E. 80
Kay, W.R. Harrison 30 T.32 N. R. 5 E. 40
Kaylor, H. H. Washington 2 T.32 N. R. 7 E. 80
Keefer, W. Monroe 6 T.31 N. R. 7 E. 40
Keesburg, J. Etna 36 T.33 N. R. 4 E. 40
Keesey, B.F. Jackson 29 T.31 N. R. 7 E. 80
Keezey, J. Jackson 6 T.30 N. R. 7 E. 101
Keezey, J. Lake 36 T.31 N. R. 6 E. 74
Kehler, R. Est Harrison 22 T.32 N. R. 5 E. 40
Keifer, Jac. Van Buren 26 T.34 N. R. 6 E. 80
Keller, Harrison 29 T.32 N. R. 5 E. 102.91
Keller, E. Seward 33 T.31 N. R. 5 E. 40
Keller, H. Harrison 29 T.32 N. R. 5 E. 20
Keller, Jac. Van Buren 3 T.34 N. R. 6 E. 23
Keller, W. Harrison 29 T.32 N. R. 5 E. 60
Kelley, H. P. Plain 29 T.33 N. R. 6 E. 254.26
Kelley, H. P. Plain 28 T.33 N. R. 6 E. 144.12
Kelley, H. P. Plain 33 T.33 N. R. 6 E. 84.32
Kelley, J. & D.W. Clay 3 T.31 N. R. 6 E. 103
Kelley, Jane D. Turkey Creek 21 T.34 N. R. 7 E. 112
Kelley, M. Clay 13 T.31 N. R. 6 E. 80
Kelley, M. Wayne 19 T.32 N. R. 6 E. 5
Kelley, M. E. Turkey Creek 20 T.34 N. R. 7 E. ?
Kelley, W. Plain 33 T.33 N. R. 6 E. 88.39
Kelly, S. A. Wayne 22 T.32 N. R. 6 E. 241.41
Kelly, W. O. Plain 29 T.33 N. R. 6 E. 59.3
Kemper, W. Lake 18 T.30 N. R. 6 E. 13
Kemper, W. A. Seward 13 T.30 N. R. 5 E. ?
Kendig, B.F. Franklin 35 T.31 N. R. 4 E. 21.40
Keplinger, I. Clay 16 T.31 N. R. 6 E. 155
Keplinger, I.K. Est Clay 21 T.31 N. R. 6 E. 8
Kercher, A. Scott 1 T.34 N. R. 4 E. 80
Kern, H. C. Van Buren 22 T.34 N. R. 6 E. 79.25
Kerns, Jac. Jno. & Cath. Turkey Creek 7 T.34 N. R. 7 E. 160
Kerr, E. Washington 24 T.32 N. R. 7 E. 80
Kershner, M. Jefferson 8 T.34 N. R. 5 E. 40
Kershner, M. Van Buren 30 T.34 N. R. 6 E. 80
Ketring, E. A. Van Buren 11 T.34 N. R. 6 E. 80
Ketring, S. L. Turkey Creek 17 T.34 N. R. 7 E. 152.8
Ketring, S. L. & A. Tippecanoe 4 T.33 N. R. 7 E. 29.58
Ketring, S. L. & A. Turkey Creek 6 T.34 N. R. 7 E. 121
Ketring, V. Van Buren 12 T.34 N. R. 6 E. 120
Keys, F. Franklin 17 T.30 N. R. 5 E. 280
Keys, F. Seward 16 T.30 N. R. 5 E. 95
Keyser, Wm. Van Buren 4 T.34 N. R. 6 E. 141
Kibler, J.` Washington 30 T.32 N. R. 7 E. 2.5
Kibler, Jos. Seward 3 T.31 N. R. 5 E. 80
Kile, D. L. Tippecanoe 35 T.33 N. R. 7 E. 120
Kile, D. L. und 2/9 Tippecanoe 36 T.33 N. R. 7 E. 120
Kile, S. Washington 2 T.32 N. R. 7 E. 6.75
Kile, Wm O. Washington 1 T.32 N. R. 7 E. 76.33
Kiler, G. Jackson 25 T.31 N. R. 7 E. 8
Kiler, J. Monroe 24 T.31 N. R. 7 E. 16
Kiler, J. Hrs. Jackson 25 T.31 N. R. 7 E. 80
Kimes, G. Clay 10 T.31 N. R. 6 E. 50
Kimes, G. Clay 15 T.31 N. R. 6 E. 80
Kimes, J. Wayne 1 T.32 N. R. 5 E. 31.3
Kimes, J. Plain 19 T.33 N. R. 6 E. 160
Kimes, J. Sr. Plain 31 T.33 N. R. 6 E. 193.69
Kims, J. Prairie 36 T.33 N. R. 5 E. 87.28
Kincaid, M. Turkey Creek 21 T.34 N. R. 7 E. 30
Kincaid, M. Turkey Creek 28 T.34 N. R. 7 E. 43.77
Kinch, Rebecca Wayne 6 T.32 N. R. 6 E. 40
Kindle, Wm Tippecanoe 4 T.33 N. R. 7 E. 30
Kines, B & J Monroe 8 T.31 N. R. 7 E. 5
King, T. Seward 12 T.31 N. R. 5 E. 24
King, T. Est. Seward 1 T.31 N. R. 5 E. 17.5
Kingery, J. Franklin 26 T.31 N. R. 4 E. 160
Kinney, A. Jefferson 14 T.34 N. R. 5 E. 320
Kinney, Geo. Scott 11 T.34 N. R. 4 E. 20
Kinney, Geo. Scott 12 T.34 N. R. 4 E. 20
Kinney, I. Jefferson 13 T.34 N. R. 5 E. 20
Kinney, M.A. Jefferson 25 T.34 N. R. 5 E. 80
Kinney, Wm. Van Buren 3 T.34 N. R. 6 E. 76.98
Kinsell, C. Clay 19 T.31 N. R. 6 E. 23.33
Kinsell, J. Clay 30 T.31 N. R. 6 E. 32
Kinsey, B. D. Seward 11 T.31 N. R. 5 E. 116
Kinsey, C.L. Clay 17 T.31 N. R. 6 E. 117
Kinsey, D. Clay 28 T.31 N. R. 6 E. 80
Kinsey, F.A. Clay 5 T.31 N. R. 6 E. 30
Kinsey, F.A. Clay 4 T.31 N. R. 6 E. 176
Kinsey, I. Clay 5 T.31 N. R. 6 E. 5
Kinsey, J. Jackson 36 T.31 N. R. 7 E. 80
Kinsey, S.C. Clay 28 T.31 N. R. 6 E. 80
Kinsley, J. Prairie 19 T.33 N. R. 5 E. 7.5
Kinsley, J. Prairie 20 T.33 N. R. 5 E. 80
Kintzell, C. Etna 35 T.33 N. R. 4 E. 80
Kintzell, D. Prairie 16 T.33 N. R. 5 E. 120
Kirkendall, A. Van Buren 25 T.34 N. R. 6 E. 18
Kirkendall, A. Van Buren 36 T.34 N. R. 6 E. 120
Kirkendall, H. Van Buren 9 T.34 N. R. 6 E. 13.75
Kirkendall, J. Plain 4 T.33 N. R. 6 E. 135
Kirkendall, J. Jefferson 34 T.34 N. R. 5 E. 40
Kirkland, G.L. Jefferson 9 T.34 N. R. 5 E. 120
Kirkpatrick, C. Etna 1 T.32 N. R. 4 E. 40
Kirkpatrick, C. Harrison 6 T.32 N. R. 5 E. 46.23
Kirkpatrick, T. B. Hrs. Tippecanoe 25 T.33 N. R. 7 E. 74.69
Kirkpatrick, Wm Tippecanoe 19 T.33 N. R. 7 E. 121.05
Kirlin, J. Lake 9 T.30 N. R. 6 E. 76
Kirlin, J. Lake 16 T.30 N. R. 6 E. 16.14
Kirtpatrick, W. Plain 24 T.33 N. R. 6 E. 40
Kiser, D. L. Tippecanoe 27 T.33 N. R. 7 E. 28.5
Kiser, D. L. Tippecanoe 26 T.33 N. R. 7 E. 47
Kiser, Dav. Tippecanoe 26 T.33 N. R. 7 E. 86.14
Kisling, S. Harrison 14 T.32 N. R. 5 E. 80
Kist, A. T. S. Wayne 8 T.32 N. R. 6 E. 45
Kist, A. T. S. Wayne 3 T.32 N. R. 6 E. 80
Kist, A. T. S. Van Buren 17 T.34 N. R. 6 E. 200
Kist, A.T.S. Clay 2 T.31 N. R. 6 E. 160
Kist, A.T.S. Clay 11 T.31 N. R. 6 E. 240
Kist, A.T.S. Clay 12 T.31 N. R. 6 E. 40
Kist, A.T.S. Harrison 11 T.32 N. R. 4 E. 10
Kist, A.T.S. Jefferson 9 T.34 N. R. 5 E. 40
Kist, Elizabeth Wayne 36 T.32 N. R. 6 E. 17
Kist, Sol Wayne 36 T.32 N. R. 6 E. 40
Kistler, G.W. Harrison 20 T.32 N. R. 5 E. 120
Klause, C. Scott 12 T.34 N. R. 4 E. 40
Klause, C. Scott 13 T.34 N. R. 4 E. 40
Kline, Cath. Tippecanoe 15 T.33 N. R. 7 E. 40
Kline, Cath. Tippecanoe 22 T.33 N. R. 7 E. 269.85
Kline, H. Tippecanoe 10 T.33 N. R. 7 E. 79.68
Kline, H. Tippecanoe 23 T.33 N. R. 7 E. 229
Kline, Jno Tippecanoe 11 T.33 N. R. 7 E. 133.03
Kline, Jno. Van Buren 12 T.34 N. R. 6 E. 150
Kline, M. Tippecanoe 26 T.33 N. R. 7 E. 160
Kline, S. Lake 17 T.30 N. R. 6 E. 80
Kline, T. L. Turkey Creek 33 T.34 N. R. 7 E. 41.31
Kline, T. L. Turkey Creek 34 T.34 N. R. 7 E. 13.67
Klinehanse, C. Washington 36 T.32 N. R. 7 E. 80
Klinehanse, N. Washington 36 T.32 N. R. 7 E. 80
Klinger, C. Prairie 21 T.33 N. R. 5 E. 107
Klinger, E. Prairie 9 T.33 N. R. 5 E. 40
Klinger, F. Prairie 21 T.33 N. R. 5 E. 80
Klinger, M. Prairie 9 T.33 N. R. 5 E. 40
Klingerman, B. Prairie 29 T.33 N. R. 5 E. 20
Klingerman, J. Etna 3 T.33 N. R. 4 E. 80

Return to 1879 Atlas Map Page

Return to Kosciusko County Page

Gene Andert / Fort Wayne, IN /

©2015 by Eugene W. Andert