1920 History of Northeast Indiana

 Biographies Index - C

This index was submitted by Arlene Goodwin.


CALBECK

Isabel v2,53

 

CALDWELL

Emma (Smith) v2,103

Emmett v2,103

Hugh v2,276

Rebecca J. v2,68

Salena (Gates) v2,276

 

CALHOUN

John v2,181

Martha (Skelly) v2,181

 

CALKINS

Mary v2,277

Viola v2,457

 

CALL

Ellis v2,119

Maynard v2,119

Opal v2,119

Rose Anne (Warring) v2,119

 

CALLAHAN

Esther (Smith) v2,370

Nathaniel v2,370

 

CALLIET

Anna (Rich) v2,144

August v2,144

Frank v2,144

John H. v2,144

Justin v2,144

Mary V. v2,144

 

CAMERON

Angus Lavern v2,75

Don Franklin v2,75

Donald v2,213

Dr. J. G. v2,75

Dr. John F. v2,74,203

Elnora (Powers) v2,75

George v2,75,212

J. Clark v2,75

Jane v2,213,358

Janet v2,75,212

John v2,74,212

Juliet v2,213

Marie v2,213

Mary (Carlin) v2,74

Mary Jane (Haughey) v2,75

Robert v2,213

Sarah v2,213,358

Sarah (Carlin) v2,212,213

Viola v2,212,213

William v2,212,213,358

 

CAMP

Aaron W. v2,50

Amanda E. (Husselman) v2,50

Bertha Jane (Stine) v2,110

Catherine (Donovan) v2,50

Ethel v2,50

Eva H. v2,50

Jacob v2,110

Jane v2,110

Jesse W. v2,50

Mabel C. v2,50

Mary v2,329

Maude B. v2,50

Sarah v2,339

Stine J. v2,110

Victor v2,110

 

CAMPBELL

Abel v2,18,413

Albert v2,337

Albertus v2,18,413

Almira (Buchanan) v2,18

Andrew S. v2,337

Bertha v2,337

Charles A. v2,413

Charlotte v2,452

Clara v2,18,413

Clifton Dale v2,182

Cornelia (Hemstreet) v2,99

Della v2,233

Donald Irwin v2,275

Dora (Walker) Kelley v2,18

Edna (Hartman) v2,50

Edward v2,18,413

Elizabeth (Harper) v2,379

Ellen (Bachelor) v2,137

Elmora v2,18,413

Elnora v2,18

Elsie v2,131,337

Ethel (Robinett) v2,182

Fannie v2,379

Florence v2,13

Frank v2,18,19,413

Galon v2,182

Harry v2,337

Helen v2,113,182

Herman v2,113

Homer v2,379

Hugh v2,14,275

Hurly v2,337

James v2,137,156

James Mitchell v2,13

Jane (Taylor ) v2,18,413

Jeremiah E. v2,18

John  v2,99,113

Joseph v2,182

Josh J. v2,113

June v2, 113

Laura (Walker ) v2,18,413

Lizzie v2,13

Mabel Louise v2,275

Maria (Boyer) v2,152

Marium E. (Childs) v2,18,413

Marshall v2,452

Matilda (Lunsford) v2,337

Mary v2,156,285

Mary A. v2,268

Mary Janette v2,182

Michael v2,379

Mildred Elizabeth v2,14

Mitchell S. v2,13

Phoebe S. (Foster) v2,337

Robert Hugh v2,275

Robert Leander v2,18

Ruth v2,113

Scott v2,113

Sophia (Schweitzer) v2,113

Sophronia ( Haswell) v2,13

Stella v2,337

Sylvia (Richardson) v2,275

Thomas v2,18

Thomas S. v2,413

Vahn v2,337

Verle (Holbrook) v2,14

Viola v2,13

Walter v2,337

William v2,13,337

 

CANFIELD

George v2,158

Louise (Snyder) v2,158

 

CANINE

Albert Peston v2,400

David v2,400

Effie (Preston) v2,400

 

CANNON

Cora v2,144

Curtis v2,144

Mary (Fink) v2,144

Maude (Bartlett ) v2,144

Oris D. v2,144

Paul F. v2,144

William v2,144

 

CANSE

James v2,110

Martha B. (Kimball) v2,110

 

CAPMAN

Jennie C. v2,66

 

CAREY

Arilla (Van Zile) v2,124

John v2,124

LaMar Gordon v2,124

Margaret v2,124

Melissa H. v2,124

Nelson Ellsworth v2,124

Ralefia (Dally) v2,124

William Elmer v2,124

 

CARL

Anna v2,55

Rebecca v2,379

 

CARLIN

Ann (Fee) v2,336

Clyde C. v2,315

Gertrude (Hauver) v2,315

Emily v2,315

L. T. v2,336

Marie (Kinney) v2,315

Mary  v2,74

Robert v2,74

Robert V. v2,315

Sarah v2,212

Sarah (Perkey) v2,315

 

CARMONEY

Abigail (Gochemaur) v2,322

Jacob v2,322

R. V. v2,358

Viola v2,322

 

CARNEY

Beulah Ann v2,252

Delbert v2,267

Frank V. v2,252

Hazel (Mills) v2,267

 

CARPENTER

A. J. v2,336

Arden v2,104

Allie (Friskney) v2,173

Andrew J. v2,224

Archie L. v2,104

Betsey v2,82,133

Caroline v2,82

Clair J. v2,451

Clair L. v2,382

Claude L. v2,382,451

Donia v2,382,451

Elias v2,173

Elizabeth (Crain) v2,374

Ella v2,104

Esta (Bowman) v2,104

Fanny (Merry) v2,82,133

Fern v2,104

Frances O. v2,452

Frank W. v2,224

George v2,82,229

Hannah v2,382,451

Harlow J. v2,82,133

Jesse A. v2,82

John v2,104,382,451

John W. v2,382,451

Joseph J. v2,382,451

Joshua v2,224

Julia v2,82

Kenneth v2,102

Lee v2,104

Leona Odessie (Ransburg) v2,451

Lucelia ( Hervey) v2,104

Lydia (Griffith ) v2,229

Margaret R. (Fee) v2,336

Mary (Church) v2,224

Miles v2,104

Nellie J. (Barr) v2,382,451

Phoebe Anne v2,73

Poe v2,382,451

Retha v2,104

Riley R. v2,224

Robert L. v2,452

Ruby v2,104

Ruth V. v2,452

Sarah v2,82

Sarah (Casey) v2,382,451

Susan v2,451

Thomas v2,382,451

Warren W. v2,104

William v2,45,374,382

William B. v2,382,451

 

CARPER

B. W. v2,250

Charles v2,157

Gladys (Howey) v2,157

Lola (Provines) v2,250

 

CARR

Abigail v2,415

Anna v2,179

David v2,179

Henrietta v2,365

Sarah (?) v2,179

William v2,267

 

CARROLL

Anna A. (Johnson) v2,246

Elizabeth v2,246

George C. v2,246

George T. v2,246

Harry S. v2,246

Lucy (Cummins) v2,246

 

CARRY

John v2,150

Ulillia C. (Sigler) v2,150

 

CARSON

Clarence T. v2,140

John v2,273

Lena (Gasser) v2,273

Ruth v2,125

Sherley C. ( Praul) v2,140

 

CARSTENS

Anna Marie v2,308

 

CARTER

Abigail v2,9

Celestia v2,9,86,296

Charles v2,9

Ellen v2,9

Eugenia v2,284

James v2,9,289

John v2,9

John N. v2,9

Jonas v2,9

Lewis v2,9

Lucy J. v2,9

Mary (Willemar) v2,9

Mary Ann v2,9

Mary L. v2,9

Mary (Staley) v2,289

Samuel v2,9,83

Sarah v2,9,345

Sarah Ann (Frink) v2,9

Sarah H. v2,9

 

CARVER

Adelaide v2,271

Adelbert v2,271

Dr. Lewis v2,271

Edwin B. v2,272

Eugene v2,271

Eugenia v2,271

Florence (Bowman) v2,272

Frances A. (Porter) v2,271

Frank v2,271

Fronia (Thayer) v2,12,272

Lewis v2,271

Lewis O. v2,272

Orville v2,271,345

Oscar v2,271

Rose (Gale) v2,272

Waldo v2,272

 

CARY

Alice v2,32

Alvira (Merriman) v2,379 Carl v2,43

Cassie v2,32

Christina (Helwig) v2,32

Cordelia (Purvis) v2,288

Elsworth v2,194

Eugenia v2,288

David v2,32

Franklin v2,379

Freeman v2,71

G. C. v2, 288

Gordon v2,43

Henry v2,32

Irene (Salisbury ) v2,43

Irvin v2,71

John v2,32

John W. v2,32

John Wallace v2,32

Lewis v2,288

Lizzie v2,288

Lutie v2,288

Martha (Cosper) v2,32

Melissa v2,53

Melvina v2,53

Milton v2,288

Phineas v2,32,34

Relefia (Dally) v2,194

Sarah Bell v2,32

Seth v2,71

William v2,53

Zelma (Teegardin) v2,71

 

CASE

Albert v2,228,236

Alice v2,228,299

Andrew Perry v2,228

Arthur v2,146

Artrensis v2,228

Billings B. v2,228

Byron v2,146

Carroll v2,215

Caryl v2,146

Celia v2,146,228,416

Charles v2,229

Clela bell v2,228

Cora (Wilder) v2,146

Dana Perry v2,228

Dora v2,228

Electa v2,215

Eliza (Myers) v2,330

Elizabeth (Smith) v2,103

Ella v2,228

Elsie (Hill) v2,228

Elsie May v2,228

Emily v2,233,337

Fidelia v2,317

Florence v2,228,236

Garland v2,181

Gertrude (Huber) v2,228

Gladys v2,228

Grace v2,330

Isadore v2,228

Jessie v2,146

Lan v2,228

Lois (Collins) v2,147

Louise (Sage) v2,146

Mary Ann v2,103

Mary Adaline ( Bolley) v2,228

Mary (Boley) v2,236

Mary E. (Eshelman) v2,181

Myrtle v2,228

Nellie (Eshelman) v2,181

Permilla v2,10

Perry v2,416

Philemon v2,228

Randally Perry v2,228

Randolph v2,416

Riley v2,181

Roberta v2,146

Rose v2,10

Russell v2,146

Sophronia v2,416

Thomas v2,103

William v2,215

William J. v2,146

Wilma v2,146

 

CASEBEER

Adam v2,439

Alice v2,73,439

Allie v2,440

Amy v2,440

Calvin v2,439

Elizabeth v2,439

Elmer v2,439

Emma (Taylor ) v2,440

Flora (Dunkle) v2,146

Gelain ( Lucus) v2,73

George v2,164

Harold v2,164

Homer L. v2,164

James E. v2,439

Jelania (Lucas) v2,439

Jennie (Nutt) v2,439

Jennie May v2,439

John v2,439

Lee v2,439

Lester v2,164

Lottie (McDaniel) v2,164

Lucile v2,440

Lucy (Havens) v2,440

Mabel v2,164

Margaret v2,439

Martha v2,439

Mary (Weichman) v2,439

Mildred v2,439

Miss (Mack) v2,439

Mrs. (Knisely) v2,164

Nathan v2,439

Nola v2,439

Princess (Thomas) v2,164

Rachel v2,164

Robert v2,440

S. S. v2,164

Samuel v2,73

Samuel P. v2,439

Susan v2,439

Susan (Porter) v2,439

Theodore v2,439

Warren v2,440

Wayne v2,439

 

CASEBERE

Aletha v2,309

Curtis v2,309

Earl v2,309

Jessie (Wilson ) v2,350

Ruth v2,250

Wannita v2,350

 

CASEY

Sarah v2,383,451

 

CASPER

George v2,12

Jennie v2,277

Lucretia v2,173

 

CASSEL

Alice v2,368

Catherine v2,368

Charlotte L. v2,368

Curtis v2,368

Della (Bowman) v2,368

Domer v2,368

Emily (Thrush) v2,368

Floyd B. v2,368

George v2,368

George William v2,368

Helen v2,368

Jacob v2,368

John v2,368

Joseph v2,368

Mabel (Miller) v2,368

Margaret v2,151

 

CASTINE

Emelia v2,367

 

CASTLE

Abigail v2,96

Margaret v2,79

 

CATON

Annetta (Kingsley) v2,256,417,431

Catharine (Ludwick) v2,431

Celia (Steel) v2,417

Claud H. v2,256417,431

Claudine v2,417

Grace v2,431

James A. v2,431

James L. v2,431

John H. v2,256,417,431

John P. v2,256,431

Kittie B. v2,431

Maud (Hawk) v2,256

Volga v2,417

 

CAULKINS

Francis v2,316

 

CESSNA

Sarah v2,341

 

CHADWICK

Abigail (Saxon) v2,294

Agnes (Rose) v2,295

Alga v2,192

Alice v2,295

Andrew v2,294

Ann v2,295

Arletta S. (Snyder) v2,295

Carl v2,192

Carl D. v2,295

Charles v2,294

Elnora (Shaver) v2,192

Ethel (Lemmon) v2,295

Ethel R. v2,295

Fern v2,192

Frank D. v2,295

Frank H. v2,192,294,295,320

Fred v2,192

Fren N. v2,295

Guy v2,295

Harriet v2,294

Harry v2,192

Jane (Owen) v2,295

John v2,294,295

Joyce v2,295

Judith v2,295

Lynn v2,295

Mabel v2,295

Merle v2,192

Mildred v2,192

Nellie (McElhennie) v2,295

Pearl H. v2,295

Ray D. v2,295

Robert v2,295

Rowena v2,294

Samantha v2,294

Samuel v2,294

 

CHAFFEE

Harriet A. v2,39

Louisa v2,351

 

CHAFFY

Caroline v2,211

Catherine Elmira (Chaffy) v2,211

Charles H. v2,211

Eunice L. v2,211

John H. v2,211

Joshua v2,211

Matilda v2,211

Nathaniel v2,211

Polly (Bowers) v2,211

Winfield Scott v2,211

 

CHALFONT

Blanche v2,403

Harry v2,403

 

CHAMBERLIN

Helena C. v2,450

Louetta v2,62

Mary (Jones) v2,62

Nelson v2,361

Nettie ( Strater) v2,361

Sherman v2,62

 

CHAMBERS

Kate v2,141

Lottie ( Kunce) v2,405

Mary J. (Noyces) v2,141

Nicholas v2,141

Rachel v2,255

 

CHAMPION

Clair v2,322

Cleyon v2,322

Ford v2,322

Reno v2,322

Vera (Young) v2,322

 

CHANDLER

Frances S. (Koontz) v2,291

Ida v2,6

James B. v2,290,291

John P. v2,291

Julia H. (Strong) v2,290

Samuel v2,290

 

CHANEY

Cora v2,330

Edith v2,378

 

CHAPIN

Alzoa v2,56

C. E. v2,434

Pearl (Teeters) v2,434

 

CHAPMAN

Fred Wilbur v2,242

Helen (Sanders) v2,242

Ida (Hoyer) v2,242

J. O. v2,242

L. I. v2,242

Mary v2,74

Roy v2,242

Villa v2,242

Wilbur v2,242

Wilma (Shore) v2,242

Willard v2,242

 

CHARD

Amanda v2,85,193,394

Anna (Dotts) v2,331

Carl C. v2,328

Charles v2,179,331

Dolly (Avery) v2,85,394

Dorcas (Thompson) v2,20,328

Ella v2,328

Emma A. v2,331

Emmet B. v2,20,328

Enoch v2,331

Ernest B. v2,247

Ethel v2,328

George v2,85,394

Josie (Watkins) v2,179

Leo Clarence v2,328

Levi v2,331

Lydia v2,85,394

Lydia (Harriman) v2,331

Mary v2,85,394

May v2,328

Nancy v2,328

Nancy (Robinson) v2,328

Pearl (Beard) v2,20,247

Rhoda v2,85,394

Robert v2,20,328

Robert Gates v2,20

Sarah v2,85,394

Susan v2,85,331,394

Thomas v2,328

W. v2,331

William v2,328

 

CHARLES

Ada v2,213

Emma v2,299

Jasper F. v2,299

Susanna (Grossman) v2,299

 

CHASE

Emily Elva (Chase) v2,401

Ira Warren v2,380

Louisa v. v2,449

Lydia v2,2

Martha Lucelia v2,380

Rufus B. v2,449

 

CHASEY

Emily Elva v2,304,401

Geneva ( Davis) v2,291

Margaret A. v2,291

Ottimer v2,291

Paul D. v2,291

 

CHILCOTE

Audra v2,7

 

CHILDS

Bleeker E. v2,18

Brickard v2,413

Jane A. (Wood) v2,18

Marium E. v2,18,413

 

CHOCKER

Maranda v2,21

 

CHOLER

Dora v2,360

Dora Marie v2,360

Elizabeth (Groff) v2,360

Etta v2,342,360

George v2,360

Iva Elizabeth v2,360

Kate v2,360

Levi v2,360

Mary v2,360

Maude (Long) v2,342

Philip v2,360

Phoebe v2,360

Vern v2,360

 

CHRISTENSEN

Anna (Hansen) v2,179

Chris v2,179

Christian v2,179

Christopher v2,179

Cicero v2,179

Ella (Fisher) v2,360

Elmer v2,179

Hans v2,179

Harvey v2,179

Jesse  v2,179

Margaret (Bodter) v2,179

Peter v2,179

Walter v2,179

 

CHRISTIAN

Lenora v2,433

 

CHRISTNER

Anna v2,208,318

David v2,93

Elizabeth (Miller) v2,164

John E. v2,164

Katie v2,56

Lydia v2,208

Lydia A. (Yoder) v2,93

Susie v2,208

 

CHRYSLER

Abraham v2,201

Bell v2,202

Clarence v2,202

Claude v2,202

Eugene v2,201

Frank D. v2,201

George v2,201

Hazel v2,202

Helen v2,201

Henry v2,201

John W. v2,201,202

John Wesley v2,201,202

Joseph v2,201

Manda v2,201

Margaret A. (Nutt) v2,202

Martha v2,201

Martha E. v2,268

Martha(Bowers) v2,201

Martha (Wilsey) v2,201

Nora v2,201

Ora M. v2,201

Van Lula (Latta) v2,268

Viola (Sugars) v2,201

William v2,201,268

William H. v2,201

 

CHRYSTLER

Abraham v2,88,259,285

Alva v2,259

Amanda v2,285

Arthur v2,259

Bracie v2,259

Celia v2,285

Celia (Paigh) v2,285

Charles v2,285

Charles E. v2,276

Clara (Myers) v2,285

Edith v2,285

Emma v2,285

Ethel L. (Richner) v2,277

Eugene v2,285,383

Eunice (Bear) v2,285

Frank v2,259

George v2,285

George F. v2,259

Grace (Swinehart) v2,285

Guy v2,259

Hannah (Latta) v2,285,383

Harold v2,259

Harley v2,259

Hazel v2,259

Helen v2,285

Henry v2,285

Iva v2,277

John W. v2,203

Julia v2,285

Leo v2,277

Lewis v2,285

Lula (Latta) v2,276

Margaret (Nuttle) v2,203

Martha v2,88,285

Martha (Bowers) v2,285

Mattie v2,285

Myrtle v2,285

Nadda v2,203

Raymond v2,259

Rosa (Olney) v2,259

Samantha (Saylor) v2,259

Samuel v2,285

Sarah Helen v2,88

Sarah Jane (Latta) v2,383

Viola (Church) v2,259

Wayne v2,277

William v2,285,276

William Albert v2,285

 

CHURCH

Hannah v2,309

Mary v2,224

Viola v2,259

 

CHURCHILL

Lizzie v2,256

 

CLAFLIN

Sarah v2,215

 

CLARK

Ada v2,369

Alice v2,8

Alma M. (Baum)

Anna v2,72,240

Anna J. v2,121

Arby v2,73

Arla v2,64

Barbara Catherine v2,230

Betsey (Bump) v2,368,369

Catherine v2,217,269

Charles A. v2,158,216

Charles W. v2,158

Clara v2,74

Cleveland F. v2,216

Clifford v2,158

Daniel v2,229

Dr. Alonzo v2,368

Dr. Clyde R. v2,42

Elizabeth (Conner) v2,164

Ellen (Favorite) v2,216

Elmer E. v2,229

Elva A. (Fawcett) v2,158

Ethel v2,42,158

Florence (Craig) v2,42

Francis J. v2,164

Francis W. v2,158

Gail F. v2,230

George W. v2,216

George E. v2,158

Ina May v2,74

Isaac v2,8

Izola May v2,216

James v2,8

Jane v2,55

Jane M. v2,8

Jennie v2,367,423

Joanna v2,173

John H. v2,158,216

Joseph B. v2,216

Lavina v2,229

Leah v2,74

Louisa J. (Dygert) v2,73

Lucinda (Bear) v2,158

Lucretia (Casper) v2,173

Luella (McClue) v2,74

Martin v2,164

Mary v2,8,150

Mary A. v2,164

Mary (Beigh) v2,216

Mary C. v2,158

Mertie G. ( Frederick) v2,230

Mildred I. v2,158

Nancy v2,8

Nancy J. v2,8

Naomi v2,432

Neoma L. v2,158

Nina v2,74

Orcelia R. v2,368

Pauline B. v2,216

Ray v2,74

Roy v2,73

Samuel v2,240

Sarah A. v2,158

Thomas T. v2,216

Velma R. v2,158

Vincent v2,42

Walter v2,164

William v2,8

Willis E. v2,158

 

CLAY

Cora (Ousterhout) v2,393

Loren W. v2,393

 

CLEMENTS

Jane (McClaskey) v2,454

John v2,454

 

CLEVELAND

Albertus B. v2,57

Amelia (Taylor ) v2,58

Bell v2,443

Clara v2,58

Clark v2,443

Clifford v2,443

Eliza (Grover) v2,443

Elizabeth v2,443

Eva Jane v2,57

Frederick v2,58

George v2,29

Imo Alta (Shipe) v2,443

Jemima v2,443

Marcelia v2,443

Mary v2,443

Mary C. (Hunter) v2,442

Moses v2,443

Nancy v2,29

Ona v2,29

Orley v2,442,443

Orley M. v2,443

Rebecca J. v2,57

Thomas v2,443

Ward C. v2,443

William v2,442,443

William L. v2,443

 

CLEWS

Martha v2,81

 

CLINE

Albert B. v2,39

Alvisa v2,343

Barbara v2,170

Barbara (Orewiler) v2,343

Carrie v2,343

Carrie (Hackett) v2,340,349

Charles E. v2,368

Charles N. v2,39

Claude E. v2,368

Cyrus v2,343

Edith v2,39

Edith (Hutchinson ) v2,39

Elizabeth v2,343,349

Ellen (Gibney) v2,340

Esther v2,343

Frank B. v2,340

Fred B. v2,349

Fred S. v2,340

Gertrude v2,39

Gladys Merle v2,340,349

Grace v2,343

Hannah v2,368

Harriet A. (Chaffee) v2,39

Hulda v2,368

Jennie (Gage) v3,368

Jennie (Gibson) v2,343

John v2,340

Lillie v2,39

Lloyd M. v2,340,349

Lucy v2,308

Martha (McNutt) v2,368

Mary E. (Spears) v2,349

Mary Eliza (Spears) v2,340

Mary J. v2,340,349

Melissa v2,170,343

Michael v2,39,170,343

Milton v2,340,349

Nancy v2,343

Nancy Ellen v2,368

Nellie v2,340,349

Orlo L. v2,39

Rachel L. v2,340,349

Samuel E. v2,368

Sarah Jane v2,368

Susan v2,422

Troy B. (Marks) v2,340,349

Vera Lucile v2,340,349

Vern E. v2,368

Virgil v2,343

William v2,349

William A. v2,340,349

William W. v2,39

 

CLINESMITH

Cora Etta (Cox) v2,143

George v2,143

Jacob v2,143

Jennie (Cox) v2,143

 

CLINGERMAN

Anna Adora ( Cripe) v2,123

Ellora v2,123

Elmus v2,185

Isaiah v2,123

John v2,123

John A. v2,123

Margaret v2,185

Matilda v2,123

Sarah v2,185

Virgil W. v2,123

 

CLINK

Carrie v2,11

Catherine v2,11

Catherine (Ritter) v2,11

Catherine (Smith) v2,210

Charles v2,11

Charles K. v2,210

Clara B. v2,210

David F. v2,210

Edwin Willis v2,210

Ezra E. v2,210

Frederick J. v2,210

George v2,11,210

John R. v2,210

John  Raymond v2,210

Lena (Johnson) v2,210

 

CLIZBEE

Grace v2,457

 

CLOSE

Josiah v2,12

Lucy v2,451

Teresa v2,12

 

CLOSSON

Aldalaide v2,289

Bertha v2,289

Bertha (Thornton) v2,429

Bertha (Weeks) v2,289

Carman J. v2,289

Carmen v2,227

Carrie v2,289

Dorothy v2,289

Edgar v2,289

Esther v2,289

Eugenia (Carter) v2,289

George W. v2,289,429

Isabella v2,227,289

Jennie v2,227

John v2,289

Mary v2,289,442

Mary A. v2,429

Ruth v2,289

 

CLOVER

Catherine (Schuyler) v2,364

 

CLUCUS

Amanda J. (Ott) v2,296

William v2,296

 

CLUGG

Frank v2,370

Grace (Wisler) v2,370

 

CLYMER

Emma L.(Picket) v2,270

Margaret Louise v2,270

 

COATES

Bertha (Gilbert) v2,457

Boyd C. v2,457

Carl R. v2,87

Dell (Sunday) v2,457

Glen N. v2,457

Helen M. v2,457

Kenneth v2,87

Lintsford B. v2,457

Mabel (Palmer) v2,87

Mildred Janet v2,457

Roma v2,457

Sarah v2,457

 

COBBUN

Amos v2,148

Della M. (Prough) v2,147,148

 

COBY

Jessie (Case) v2,146

Rev. O. J. v2,146

 

COCHRAN

Alfred   v2,111

Augusta (Goodsell) v2,97

C. Deane b2,111

Cynthia (Hays) v2,111

Edith v2,111,405

Eva (Lance) v2,111

Florence Jessie v2,111

Frank v2,97

Luella (Hays) v2,111

Mahala v2,111

Martha v2,114

Martha Ann v2,196

William A. v2,111,405

 

COE

Orra v2,80

 

COGGESHALL

A. T. v2,446

Emma (Hoover ) v2,446

Lola (Hutchens) v2,446

Marvin v2,446

Rhuie v2,446

Roscoe L. v2,446

Venus v2,446

 

COGSWELL

George v2,385

Lula v2,385

Martha (Ritter) v2,385

 

COLDREN

Ella (Routzahn) v2,95

Freemont v2,95

Nehemiah v2,333

Sarah v2,333

Sibel ( Newton) v2,333

 

COLE

Belle v2,130

Catherine v2,113,130

Charles v2,42

Curtis v2,17

Cyrus v2,24

Dora B. (Gray) v2,130

Eliza (Phenacie) v2,42,75

Ella (Dohner) v2,167

Elmer v2,130

Emma L. (Smith) v2,17

Floyd v2,130

Frank v2,42,75

Frank W v2,130

George v2,42

George W. v2,42

Glen v2,43

Harold G. v2,130

Jacob v2,167

Jacob V. v2,42

James R. v2,130

Jennie (Harmon) v2,42

John J. v2,151

John W. v2,151

Joyce v2,76

Leon v2,43

Lulu (Maugherman) v2,43

Mabel M. v2,120

Marcia Eliza v2,42

Martha J. (Ray) v2,130

Martha R. v2,130

Mary (Dotts) v2,76

Mary J. v2,130

Mattie v2,130

Nellie v2,130

Nelson v2,42,75

Olive (Tussing) v2,151

Ora Nelson v2,76

Prentis B. v2,120

Ralph  D. v2,151

Richard R. v2,151

Samuel v2,42

Sarah v2,42

Sarah (Geer) v2,42

Sarah (McCree) v2,151

Sherman v2,42

Sherman O. v2,75

Wavel v2,76

William R. v2,130

Wilma v2,76

 

COLEMAN

Margaret J. v2,105

 

COLL

Catherine v2,292

 

COLLIER

Phoebe (Kuhns) v2,268

Thomas v2,268

 

COLLET

Mary v2,133

 

COLLINS

Albert J. v2,57

Albert Russell v2,57

Albertus B. v2,57

Alfred v2,428

Alice v2,428

Alonzo v2,368

Alvaro S. v2,57

Anna v2,38

Archie v2,128

Avis (Walter) v2,80

B. Franklin v2,34

Betsey v2,81

Barton v2,38,43,80,428

Benjamin Franklin v2,428

Bert v2,358

Bert L. v2,80

Charles H. v2,428

Cleveland C. v3,57

Chloe G. v2,57

Chloe (Matson) v2,368

Cynthia v2,433

Dale v2,80

Diantha v2,57

Don Fremont v2,131

Dorothy Fay v2,428

Edwin Owen v2,358

Elizabeth M. v2,57

Elsie (Marsh) v2,34

Elva (Darr) v2,80

Elzie (Marsh) v2,34

Eve Jane (Cleveland ) v2,57

Floiad G. v2,57

Florence v2,428

Frances J. (Wooster) v2,80

Frank v2,34

Fred v2,131

Gelee v2,57

George W. v2,80

Harriet v2,358

Inez (Bodie) v2,358

Jesse Elmer v2,57

Jesse L.  v2,57

Julia v2,38,43

June Esther v2,428

Loene v2,358

Lois v2,147

Lois G. v2,57

Lois M. v2,80

Lowell v2,358

Lucy (Carroll) v2,428

Lydia v2,80

Lynn E. v2,428

Mamie L. v2,80

Maria v2,57

Mary v2,20,57,81,433

Mary B. (Tubbs) v2,128

Max v2,358

Melissa E. v2,57

Miss v2,90

Miss (Bachelor) v2,131

Nancy v2,57

Ora E. v2,57

Orra v2,80

Orra (Coe) v2,80

Paul v2,428

Pauline May v2.428

Rachel (Grow) v2,57

Rachel R. v2,57

Robert Bodie v2,358

Samuel v2,81

Seymore B. v2,80

Stillman L. v2,80

Susan (Baughman) v2,128

Truman v2,358

Una v2,80

Viola v2,57

Walter v2,428

William v2,57

William Jr. v2,57

 

COLWELL

Catherine v2,452

Charles v2,452

Hugh v2,452

John v2,452

Margaret (Wilson) v2,452

Mary Adaline v2,452

Wesley v2,452

 

COMBS

Annie v2,189

Mary (Wheeler) v2,189

William v2,189

 

COMIN

Catherine v2,30

 

COMSTOCK

Charlotte (Fitch) v2,120

Mary v2,120

Stephen v2,120

 

CONEY

Aaron v2,445

Ann v2,445

Anna v2,407

Charles v2,407

Clyde v2,407

Elizabeth v2,407

Fannie v2,407,445

George v2,445

Henry v2,407,445

Hildred v2,407

John v2,407,445

Margaret v2,445

Mary v2,407.445

Mary Ann v2,445

Mary Ann (Rasler) v2,445

Rebecca v2,407,445

Robert v2,407,445

Susan v2,407

Susanna v2,445

Susanna (Pant) v2,407,445

Thomas v2,407

William v2,407,445

 

CONKLIN

Calvin v2,200

Cynthia v2,200

David v2,295,299

Deborah v2,195

Dora v2,195

Elizabeth v2,200

Elizabeth (Hollister) v2,195

Ensign v2,195.200

Etta (Weaver) v2,200

Flora v2,195

George v2,195

Guy v2,195

Isaac v2,195,200

James v2,200

Lime v2,200

Lydia Ann (Boss) v2,200

Nancy v2,344

Nelson v2,200

Polly (Van Vleet) v2,195,420

R. O. v2,135

Roscoe v2,200

Ruth v2,200

William v2,200

 

CONNEL

Mary v2,235

 

CONNELLY

Byron v2,421

Charles Franklin v2,421

Dora (Maxwell) v2,421

Floyd v2,421

Grace v2,421

Hiram v2,421

John B. v2,421

Joseph A. v2,421

Joseph W. v2,421

Louisa (Gage) v2,421

Martha v2,421

Martha v2,421

Mary Roxine v2,421

Orpha v2.421

Orpheus v2,421

Savilla v2,421

Thomas v2,421

 

CONNER

Elizabeth v2,164

 

CONRAD

Blanche v2,172

Demn v2,172

Ethel (Ott) v2,296

Fay v2,296

Jay v2,255

Margaret (Linsey) v2,172

Marion J. v2,255

Pearl (Davis ) v2,255

 

CONWAY

Arthur v2,275

Henry v2,78

Sarah (Long) v2,78

 

COOK

Adelbert v2,134

Agnes v2,212

Alice L. (Preston) v2,400

Almeda v2,259

Alta (Smith) v2,30

Andrew v2,61

Arilda v2,259

Arthur v2,353

Blatzer v2,30

Catherine (Fowler) v2,134

Catherine (Young) v2,61

Cecil v2,424

Charles v2,134,192

Chloe v2,259

Clarence v2,158

Cora A. (Barker) v2,353

David v2,61

Dr. William v2,400

Edith v2,259

Eldora v2,259,328

Elizabeth v2,30,61,134

Elizabeth (Faulkner) v2,30

Elizabeth (Zigler) v2,30

Elsie v2,30

Emily Adelia v2,219

Emma (Garber) v2,30

Ernest v2,259

Esther L. (Firestone) v2,134

Fern (Chadwick) v2,192

Flora (Newman) v2,294

Frank v2,313

Frederick v2,61

George v2,61,134,219

George Albert v2,219

George sr. v2,61

George W. K. v2,158

Granville v2,30

Harriet (Fowler) v2,219

Iola v2,61

Irvin v2,76

Izetta (Snyder) v2,158

Jane v2,134

Jennie L. v2,219

John v2,134,210

Jonas v2,30

Kathryn Virginia v2,134

Leo v2,424

Letitia v2,30

Lily v2,259

Lottie v2,62

Lottie (Beck) v2,61

Lucinda (Switzer) v2,313

Lois Josephine v2,400

Marie v2,134

Mary v2,61,126,134,219,400

Mildred v2,30

Milton v2,259,328

Minnie v2,259

Orlinda Bell (Parker) v2,134

Rachel v2,61

Rebecca (Ronk) v2,61

Richard v2,134

Richard L. v2,134

Samuel v2,61,134

Sarah v2,61

Silas C. v2,30

Thomas v2,294

Vera (Walb) v2,76

Viola v2,259

William v2,134

William A. v2,62

 

COOKERLY

A.H. v2,302

Archie v2,302

Arthur B. v2,302

Edith v2,302

Emma (Smith) v2,302

J. C. v2,302

Mary A. v2,302

Minnie (Fike) v2,302

Richard v2,302

Vennie v2,302

William v2,302

Zella (Parks) v2,302

Zura v2,302

 

COOPER

Aaron v2,335

Andrew v2,154

Clara (Craig) v2,154

Elizabeth v2,335,424

Emily D. v2,335

Emily (Williams) v2,409

Henry v2,335

Henry Sr. v2,335

Isabel v2,335

Lucy (Thomas) v2,103

Luella (Hite) v2,97

Martha v2,103,335

Mary v2,335

Marion v2,335

Robert v2,97

S.T. v2,409

Sabina (Everitt) v2,335

Sarah v2,335

Sarah R. (Dayton) v2,335

Steven v2,335

William v2,103,335

 

COPE

Earl v2,263

Jennie (McElhenie) v2,263

 

COPLAND

Adeline v2,429

 

COPP

Abner v2,281,350

Alice v2,350

Flossie v2,350

Vera B. v2,281

 

COPPES

Elizabeth v2,59

Hannah v2,259

Richard v2,259

 

COPPOCK

Mary J. v2,403

 

CORBETT

Margaret v2,254

William H. v2,254

 

CORDING

Beulah v2,160

 

COREY

Elizabeth v2,397

George v2,397

Mina May v2,397

 

CORNELL

Charles v2,248

Charles Edward v2,248

Ella (Timberlain) v2,238

Ernest v2,248

Esther v2,248

Ethel M. v2,248

Della (Kunce) v2,405

Jesse  O. v2,248

Mary v2,248

Mary C. (Priest) v2,93

Myrtle v2,248

Oscar v2,93

Pearl I. v2,248

Percy B. v2,247,248

Sarah C. (Schopf) v2,248

Smith, v2,248

William v2,248

William H. H. v2,248

 

CORRY

Daisy (Marks) v2,271

James v2,271

 

CORY

Alvisa (Cline) v2,343

Amos v2,343

 

CORZIER

Sarah v2,319

 

COSPER

Addie v2,19

Amy v2,19

Catherine v2,19

Charles v2,19

Cyrus v2,19

Eliza v2,19

Elizabeth v2,19

Emeline v2,19

Evaline ( Dirrim) v2,19

Florence v2,19

George v2,19

George H. v2,19

Hannah v2,19

Harley v2,19

Henry v2,19

Ida v2,19

Ida (Sanxter) v2,19

James v2,19

Lena v2,19

Leona v2,19

Lucinda (Weeks) v2,19

Lucretia v2,19

Marshall v2,19

Martha v2,19,32

Mary v2,19

Pearl v2,19

Peter v2,19

Ransom v2,19

Sarah v2,19

Wesley v2,19

 

COTHRAN

Carrie v2,54

 

COTTON

Elizabeth (Riddle) v2,124

John v2,124

 

COULTER

Mary v2,197

 

COURT

Alma v2,93

Curtis v2,93

Emma v2,93

Fannie v2,93

George v2,46,93

Isora v2,93

John v2,93

Lilly B. (Foster) v2,46

Martha v2,93

Mary v2,93

Mary (Brinker) v2,93

 

COURTWRIGHT

Jonathan M. v2.416

May v2,426

 

COVELL

Abyram v2,318

Cary v2,58,318

Elizabeth v2,318

Ella (Deller) v2,58,318

Elsie v2,319

Fred v2,46,318

Guy v2,318

Harry v2,318

Ida (Foster) v2,318

Iver v2,318

James L.v2,318

Janetta v2,318

Jerusha (Hollis) v2,318

Jerusha E. v2,318

Jesse v2,318

Lucille v2,58,318

Lyman G. v2,318

Margie v2,318

Maria A. (Crawford) v2,318

Maria (Hollis) v2,318

Royal v2,318

Wendell v2,58,318

William v2,318

William S. v2,318

 

COWAN

Charles C. v2,225

Delphena (Swift) v2,204

Edna v2,205

Edward v2,204

Ellen May v2,225

Elmer v2,215

Elmer J. v2,204

Fannie (Latson) v2,205

George v2,204

John v2,204

John Jr. v2,204

Josephine v2,204

Lucretia v2,204

Maud v2,205

Maude v2,214

 

COWEN

Edna v2,69

Elmer v2,69

Henry K. v2,245

Ruth (Lincoln ) v2,245

William Earl Jr. v2.69

 

COWLEY

Eliza v2,375

 

COX

Alma (Henney) v2,143

Alpheus v2,123,143

Andrew v2,123,143,391

Ann (Denman) v2,143

Anna (Stamets) v2,232

Anna Rosezettie v2,232

Arthur v2,232

B. O. v2,232

Barbara Ann v2,391

Derl A. v2,143

Edna Bonner v2,381

Eli v2,123

Eli D. v2,143

Eliza (Hartshorn) v2,381

Emmett v2,232

Freeman v2,123,143

H.B. v2,143

Harold J. v2,143

Harriet v2,232

Harry H. v2,232

Hilda B. v2,143

Isaac N. v2,232

J.F. v2,143

J.P. v2,143

Jacob v2,143

Jane (Denman) v2,123

Jennie v2,143

Margaret (Eckerd) v2,143

Mary v2,123

Nancy (Van Auken) v2,232

Newton v2,123

Nichols v2,381

O.W. v2,143

Rebecca v2,143

Rebekah Jane v2,123

Samuel v2,123,143

Sarah v2,232

Sarah Luella v2,391

Susan v2,123

Susan Ann v2,143

William v2,232

William Franklin v2,143

 

CRACRAFT

Mary v2,307

 

CRADDOCK

Bernice (Parker) v2,430

Harry E. v2,430

 

CRAGER

Anna v2,72

 

CRAIG

Ada v2,159

Andrew v2,40

Carrie (Cunningham) v2,154

Celia v2,154

Clara v2,154

Eden v3,154

Edith (Munger) v2,42

Estella V. (Parks) v2,155

Esther v2,313,376,377

Ethel v2,154

Florence E. v2,42

Fred v2,42

Fredrick v2,313

H.E. v2,154

Ina L. v2,40

James v2,313

Jane (Derr) v2,313

Joseph v2,313

Lizzie v2,400

Margaret (Brundige) v2,42

Margaret (Thompson) v2,154

Marion v2,154

Mary v2,40,313

Mary (Failer) v2,362

Mary Delancy ( Sanxter) v2,360

Robert v2,313

Serene v2,313,446

Ted v2,360

William v2,154,313,362

William N. v2,112

 

CRAIN

Abraham v2,159

Dessa v2,159

Harriet v2,159

Hiram v2,159

Mary E. (Parsell) v2,159

Thomas v2,159

 

CRILLEY

Hannah v2,285

 

CRAIMER

Jane v2,216

 

CRAIN

Abram v2,374

Ann v2,317

Anna v2,378

Arvilla v2,190,205

Benjamin v2,374

Beulah v2,378

Charles v2,317

Charles Clair v2,177

Charles T. v2,177

Chester v2,388

Chester K. v2,317

Chester P. v2,374

Chester Perry v2,374

Dill v2,101

Edward G. v2,177

Elgie Melvina v2,374

Elijah v2,177

Elsie A. v2,317

Eliza (Severns) v2,317

Elizabeth v2,374

Elvina v2,317

Ervin v2,317

Ervin J. v2,317

Ezekiel W. v2,374

Ezra v2,317

Fidelia v2,317

Fidelia (Case) v2,317

Frances v2,378

Frances (Jones) v2,378

Harvey v2,317

Helen (Renner) v2,190

Hiram v2,2

Horace J. v2,317

Ione v2,378

Irene v2,378

Ivan Carl v2,117

Jackson v2,317

James v2,379

James Madison v2,177,205

Jane v2,177

John v2,379

John M. v2,378

John M. sr. v2,378

Joseph v2,317

Lucius v2,190,205,378

Lucius F. v2,205

Luther v2,317

Margaret J. (Renner) v2,190,205

Martha (George) v2,317

Mary v2,317

Mary A. (Fee) v2,317

Mary Elizabeth (Parsell) v2,2

Mary P. v2,177

Melissa v2,317

Nancy (Gaylord) v2,317

Nellie (Aldrich) v2,177

Nicholas v2,374

Odesta v2,378

Orange v2,374

Oscar v2,317

Ozro v2,317

Pauline (Frink) v2,177,205,378

Pearl (Harris) v2,177

Rebecca (Demory) v2,374

Richard v2,374

Rosa May (Musser) v2,205

Rose (Renner) v2,378

Samuel v2,317

Susie (Baker) v2,374,388

Theodore v2,378

Wilson v2,190,205

 

CRAMER

Mattie v2,114

Rosa A. v2,342

Sarah v2,37,311

 

CRAMPTON

Alton Ione v2,219,454

Amelia (Shaver) v2,264

Cora May (Keefus) v2,219

Edwin Cook v2,219

Emily (Cook) v2,45

Emily Adelia (Cook) v2,219

George v2,264

George Earl v2,219

Henry v2,264

Herbert v2,264

Hilda Margaret v2,330

Jesse v2,264

John v2,264

Martha v2,264

Martha (Haynes) v2,221

Mary (Ohtfield) v2,264

Raymond L. v2,220

Tom v2,264

Wallace Edwin v2,220

Wade v2,298

William v2,219,221,264,455

William J. v2,221

 

CRANDALL

Aaron S. v2,365

Adella v2,47

Albert v2,47

Andrew Z. v2,365

Barbara (Brooks) v2,365

Berth M. v2,365

Charles L. v2,47

Charlotte (Cutler) v2,365

Cordial v2,365

Elizabeth (Jordan) v2,285

Frank L. v2,365

Frank W. v2,365

Harriet Eliza v2,229

H. Wayne v2,47

Jotham N. v2,365

L.W. v2,365

Laura L. v2,365

Lavitis v2,47

Lomott v2,47

Loren v2,47

Lula F. v2,365

Mary v2,191,229

Mary (Stroh) v2,47

Mary J. (Nuttle) v2,365

Maude (Holder) v2,47

R. Clair v2,47

Randolph v2,47

Richard Dale v2,47

Robert C. v2,365

Roscoe v2,47

S. L. v2,285

Sarah (Beebe) v2,47

Stanford S. v2,365

W. A. v2,229

 

CRANE

Mary v2,7

 

CRAWFORD

Edward v2,318

Ellen v2,427

Fanny v2,399

Maria v2,18

Maria A. v2,318

Mary v2,221

Mary E. (Hutchins) v2,318

 

CREEL

Calesta D. ( Parmenter) v2,196

Donald W. v2,196

Dr. Thomas J. v2,196

Edna B. (Wood) v2,196

Emma v2,196

Estelle (Willis) v2,108

Hattie D. v2,196

Gilly v2,196

John N. v2,196

Joyce V. v2,196

Kate v2,196

Lorenzo D. v2,108,196

 

CREIGH

Hannah v2,37,38

Samuel v2,38

 

CRESLER

Bertha J. (Marks) v2,271

Fay v2,271

 

CRESS

Lida v2,54

 

CRIDER

C. V. v2,59

Dora (Geiger) v2,59

 

CRILLEY

Hannah v2,285

 

CRIPE

Addie v2,417

Amasa v2,374

Anna Adora v2,123

Lydia A. (Hammon) v2,123

Martha (Swihart) v2,374

Noah v2,123

 

CRITCHET

Lucinda v2,385

 

CRITES

Cyrus v2,418

Mary (Long) v2,418

 

CROCKET

Cora v2,97

 

CROFOOT

Addie ( Bartlett) v2,437

Anna (Neff) v2,249

Archie v2,249

 

CROMLEY

Catherine v2,266

 

CRONE

Amy R. v2,375

Barbara v2,375

Catherine (Switzer) v2,374

Dora (Whansettler) v2,375

John v2,374

John S. v2,375

Laura v2,375

Laura J. (Wilson ) v2,375

Maude v2,375

William H. v2,374,375

 

CRONKITE

Eliza v2,431

Hannah v2,431

Hustis v2,431

 

CROOK

Catherine (Slife) v2,422

Michael v2,422

Rachel v2,422

 

CROSSLAND

Fannie (Drenning) v2,271

George v2,217

 

CROTHERS

Arthur v2,108

Cora v2,v2,108

Coy v2,108

Floyd v2,108

John L. v2,107,108

Kenneth v2,108

Lafayette v2,108

Leslie v2,108

Lettisha v2,108

Martha v2,108

Martha (Beard) v2,108

Mary (McCoy) v2,108

Mina (Hetzel) v2,108

Viana Parker v2,108

W. C. v2,108

 

CROTZER

Joseph v2,366

Margaret (Zabst) v2,366

 

CROW

Rosa (Wright) v2,104

William v2,104

 

CROWEL

Daniel v2,426

Dora (Brooks) v2,298

Lucy (McManus) v2,426

Worthy v2,298

 

CROWL

Agnes (Cook) v2,212

Charles v2,212

Cora v2,173

Cora A. (Wolf) v2,173,389

Edward v2,173

Etta (Griffin ) v2,212

Fred v2,212

Glenn v2,173

Ida v2,173

Lawrence v2,212

Lina v2,173

Minnie (Sturgis) v2,173

Nancy (Freed) v2,173

Olive v2,176

Peter v2,173,289

Richard L. v2,173

Viola v2,212

William v2,173

 

CROXTON

Emily Jane v2,345

Jack A. v2,345

Jennie A. ( Anderson) v2,345

John A. v2,345

Marion C. v2,345

Mark v2,345

Mark E. v2,345

Paul A. v2,345

Sarah (Carter) v2,345

W. G. v2,272

William G. v2,345

William Paul v2,345

 

CULLEN

Mary v2,6

 

CULVER

Louisa v2,207

 

CRUM

Mary v2,9

 

CRUMB

Mary v2,96

 

CRUSON

Amanda (Ott) v2,101

Margaretta v2,290

Mary Ann (Apple) v2,290

Wesley v2,290

William v2,101

 

CUMMINGS

Emeline v2,150

David v2,173

Dr. Frank v2,359

Mary Elizabeth (Smith) v2,359

Rebecca J. v2,149

Sarah v2,173

 

CUMMINS

Lucy v2,246

 

CUNNINGHAM

Carrie v2,154

Martha (Lint) v2,170

Rev. S. L. v2,170

 

CUPP

Cornelia v2,179

 

CURRY

Rebecca v2,115

 

CURL

Bettie v2,133

Bertha v2,133

Edna v2,133

Lewis v2,133

Pearl v2,133

Shirley (Griffith ) v2,133

Thomas v2,133

Yovana v2,133

 

CURTIS

Ada (Abey) v2,99

Alonson v2,455

Clarence v2,425

Dorothy May v2,237

Edward v2,425

Edward H. v2,237

Elizabeth v2,99,237,425

George v2,425

Harry J. v2,425

Helen v2,425

Henry v2,99,237

Ida A. (Damer) v2,237

Isabel v2,237

Jennie v2,425

Julia M. v2,396

Laura (Farver) v2,303

Leland H. J. v2,99

Leonard v2,425

Louise J. v2,455

Mary K v2,237

Nellie v2,425

Nellie (Squires) v2,425

Nelson v2,117

Paulina (Hall/Hill) v2,455,456

Ralph E. v2,237

Ruth C. v2,237

Samuel v2,425

Samuel P. v2,303

Thomas v2,99,425

Viola (Watson) v2,117

 

CUSTER

Amanda v2,263

Daniel v2,263

Elizabeth (Roush) v2,263

Ella v2,263

Flora v2,263,445

Isaac v2,263

Margaret v2,263

Rebecca (Machen) v2,263

William v2,263

 

CUTLER

Charlotte v2,365

 

CUTTING

George A. v2397