1920 History of Northeast Indiana

 Biographies Index - I

This index was submitted by Arlene Goodwin.


ICKES

Adam v2,156

Barbara v2,156

Cynthia v2,156

George v2,156

James v2,156

Jesse v2.156

Margaret v2,156

Mary (Campbell ) v2,156

Nancy v2,156

Roscoe W. v2,156

Sarah F. (Fish) v2,156

Sophia v2,156

 

IDEN

Anna (Schlabach) v2 ,115

 

IDDINGS

Asa v2 ,83

Barbara (Dingman) v2 ,83

Bessie v2,83

Gladys (Newman) v2,83

Henry v2,83

Ida v2,83

Ida (Johnson) v2,83

Iona P. v2,12

Jackson v2, 83

John C. v2.12

Joseph v2,12

Nellie v2,83

Owen L. v2,82

Russell v2,83

Ruth v2,83

Sarah (Hogue) v2,12

Scott v2,83

Teresa (Close) v2,12

Thomas J. v2,12

Violet W. v2,12

William E. v2,12

 

IMES

Admiran v2 ,80

Catherine M. (Hosler) v2 ,80

Ella B. (Hosler) v2 ,80

Isabella I. v2,162

Mary E. v2,80

Thomas L. v2,80

 

IMHOOF

Melinda R. (Teegardin) v2 ,226

William v2,226

 

IMLER

Elizabeth v2,84

 

INGALS

Carl v2,185

Nancy Madge (Lacey) v2,185

 

INGLE

Della v2.303

 

INGRAM

Elizabeth (Irwin) v2,371

Ethel v2,329

Frances Elizabeth v2,371

Mr. v2,371

Sarah Jane v2,371

 

IRELAND

Hazel v2,337

 

IRONS

Harriet P. v2,408

 

IRVIN

Paul v2,171

 

IRWIN

Elizabeth v2,371

 

ISBELL

C. B. v2,206

E. E. v2,206

H. I. v2,206

 

ISENHART

Don v2,204

Donald D. v2,204

Inez Genevieve (Haughey) v2,204

 

ISENHOUR

Edith v2,130

Lillian v2,133

 

ISENHOWER

Amos v2,154

Benjamin v2,154

Bert v2,154

Blanche Fay (Grim) v2,154

Caroline (Geedy) v2 ,154

Catherine v2,154

Delvin v2 ,154

Eva v2,154

Eva A. (Schaeffer) v2,280

Frank v2,154

Ivan v2,280

Jacob V2, 154

John v2,154

LeRoy v2 ,154

Lillie v2, 154

May v2,154

Mary v2,154

Maynard S. v2,281

Peter v2,154

 

ISLEY

Gene Walter v2,458

James W. v2,458

Jessie M. (Owen) v2,458

Mary B. v2,458

Philip Henry v2, 458