1920 History of Northeast Indiana

 Biographies Index - U

This index was submitted by Arlene Goodwin.


UHL

Cora M. v2,92

 

ULM

Elvira (Lockwood) v2,339

Emanuel v2,339

Harlow v2 ,339

John E. v2,339

Mary A. (Gill) v2,339

Walter v2,339

Nelson v2,339

 

ULMER

Edith (Wilcox) v2,422

Esther v2,422

Frank v2,442

Gerald v2,422

Karl v2,25

Minnie (Sutton) v2,25

 

ULRICH

Margaret v2,274

 

UMBENHOWER

Andrew v2,103

Hattie (Smith) v2,103

 

UNDERWOOD

Louise v2,353

 

UPDIKE

Ora v2 ,303

 

UPDYKE

Keith v2,86

Melvin v2,86

Mildred v2,86

Ruth (Lemmon) v2,86

 

UPSON

Angeline (Searing) v2 ,377

Caroline (Searing) v2,377

Hiram H. v2,239

Joseph v2,377

Julia A. v2,239,240

Pheba A. v2 ,392

Priscilla (Vail) v2,239

Ruth v2,377

 

UREY

Nancy Elizabeth v2,159